Bằng cách nào việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể tạo ra khoảng cách sinh con

From Audiopedia - Accessible Learning for All
Jump to: navigation, search
QR for this page

https://www.audiopedia.org/B%E1%BA%B1ng_c%C3%A1ch_n%C3%A0o_vi%E1%BB%87c_nu%C3%B4i_con_b%E1%BA%B1ng_s%E1%BB%AFa_m%E1%BA%B9_c%C3%B3_th%E1%BB%83_t%E1%BA%A1o_ra_kho%E1%BA%A3ng_c%C3%A1ch_sinh_con

Khoảng cách sinh con có nghĩa là việc có con cách nhau ít nhất 2 hoặc 3 năm. Điều này cho phép cơ thể người phụ nữ khỏe mạnh lại trước khi mang thai tiếp. Với một vài phụ nữ, nuôi con bằng sữa mẹ giúp họ tạo khoảng cách sinh cho các con của họ.

Sources
  • Burns, A. A., Niemann, S., Lovich, R., Maxwell, J., & Shapiro, K. (2014). Where women have no doctor: A health guide for women. Hesperian Foundation.
  • Audiopedia ID: vi010806